Assessorament comptable

Com a assessoria comptable a Manresa oferim el tractament de les seves dades comptables per a l’elaboració d’informes econòmics i financers.

  • Confecció comptabilitat i balanços.
  • Obertura i tancament d’exercicis.
  • Comptabilització dels registres comptables.
  • Elaboració dels estats financers (Balanços, Llibre Diari, Estat de Perdudes i Guanys, Llibre Major, etc).
  • Confecció i presentació de comptes anuals.